Riešenia pre náš kraj

Župa nie je len o udržiavaní školských, zdravotníckych a kultúrnych zariadení či zabezpečovaní dopravy. Župa má na viac. Ak na jej čele stojí zapálený človek, môže využiť možnosti župy, ktoré ďaleko presiahnu jej minimalistické kompetencie obmedzené len na školstvo, kultúru a cesty. To sa týka aj nášho Nitrianskeho kraja.

Viac pracovných miest mimo krajského mesta

Pre náš kraj platí, že väčšina pracovných príležitostí sa sústreďuje do krajského mesta. Ak si chcete nájsť prácu v Želiezovciach, Šahách či Hurbanove, tak si môžete vybrať či chcete dochádzať do priemyselného parku v Nitre, alebo v maďarskom Komárome. 

Mojou hlavnou ambíciou v pozícii nitrianskeho župana bude založenie niekoľkých sociálnych podnikov vo vlastníctve kraja, ktoré budú zamerané na poľnohospodárstvo, stavebné práce, údržbu krajských nehnuteľností a servis autobusov. V týchto podnikoch vieme vytvoriť priestor nielen pre dlhodobo nezamestnaných, ale aj pre ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva ako sú ľudia po 50ke či mladí absolventi. Na všetky tieto skupiny môže sociálny podnik čerpať príspevky na mzdy (až do výšky 75% celkovej ceny práce počas celej doby zamestnávania), takže dopad na krajský rozpočet bude minimálny. Avšak efekt bude vysoký. V týchto podnikoch môže vzniknúť až 100 nových pracovných miest na území kraja, no mimo krajského mesta.

Rozvoj nájomného bývania

Aj samosprávny kraj môže navýšiť počet nájomných bytov. Bez developerov, bez nákladných projektov, bez kostrbatej zmeny legislatívy. Pýtate sa ako? Prestavbou nevyužívaných nehnuteľností. Nitriansky kraj disponuje niekoľkými objektmi ako sú napríklad bývalé internáty, ktoré v súčasnosti nevyužívané chátrajú. Týmto spôsobom môže kraj vybudovať až 500 nájomných bytov.

Krajský sociálny podnik zameraný na stavebné a rekonštrukčné práce by mohol takéto nehnuteľnosti prebudovať na bytovky vo vlastníctve kraja. Týmto krokom by kraj nielenže mohol tlačiť ceny nájmov na trhu nehnuteľností nadol, ale v konečnom dôsledku by takéto zákazky pre krajský sociálny podnik pomohli zabezpečiť pracovné miesta v našom regióne a samotná župa by ušetrila. Prestavba by sa totiž  realizovala prostredníctvom tzv. in house zákazky – čo znamená, že samospráva zadá objednávku napriamo svojmu podniku bez potreby verejného obstarávania.

Obnova poľnohospodárstva

Nitrianska župa má vo vlastníctve množstvo ornej pôdy. Pýtate sa ako ju využíva? Nijako. Pomaly sa jej zbavuje. Zbavuje sa najväčšieho bohatstva, miesto toho, aby s jeho pomocou naštartovala tú činnosť, ktorá je pre náš kraj typická a tradičná – poľnohospodárstvo.

Moja vízia spočíva v tom, že zo zostávajúcich pozemkov vytipujeme niekoľko najvhodnejších, kde spustíme vlastnú poľnohospodársku výrobu formou ďalšieho sociálneho podniku. Činnosť podniku môžeme prepojiť s existujúcimi strednými poľnohospodárskymi školami.

Nadôvažok, všetka úroda z poľnohospodárskeho sociálneho podniku poputuje do škôl a zariadení sociálnych služieb. Takže zdravé a lokálne potraviny budeme schopní produkovať pre tých, ktorí ich potrebujú najviac: pre naše deti a seniorov. To, čo nebudeme schopní dopestovať v našom sociálnom podniku budeme odoberať od lokálnych drobných pestovateľov, ktorých zabezpečením odbytu stabilizujeme.

Vrátime dopravu do rúk kraja

Prímestskú autobusovú dopravu zabezpečuje súkromná spoločnosť. Čo v praxi znamená, že zisky plynúce z prevádzkovania prímestských liniek zostávajú súkromné, no straty musí súkromníkovi kompenzovať kraj. Skladáme sa teda na ne my všetci. Prečo? Túto otázku si kladiem už dlhodobo. Avšak doteraz mi nikto nedokázal dať logickú odpoveď.

Miesto toho, aby sme na prímestskej autobusovej doprave živili parazitujúceho súkromníka, môže kraj založiť vlastnú dopravnú spoločnosť. Rozdiel bude v tom, že prípadné zisky nepotečú do súkromného vrecka, ale do krajskej kasy a kraj bude mať aj dosah na pracovné podmienky zamestnancov.

Ba čo viac, pri krajskom dopravcovi môže vzniknúť ďalší sociálny podnik zabezpečujúci servis vozidiel. Uplatnenie v ňom môžu nájsť dve zraniteľné skupiny pracujúcich – ľudia po 50ke a mladí absolventi. Skúsení mechanici v ňom môžu stráviť zvyšok svojho profesijného života a zároveň odovzdať skúsenosti mladým absolventom.

Pre tých bude nastavený program +1rok, počas ktorého budú mať garantované pracovné miesto v podniku.

Túto cestu si zvolili v roku 2017 aj v Ústeckom kraji v susednom Česku a Dopravní společnost Ústeckého kraje píše už piaty rok svojej úspešnej existencie.

Znížime vaše výdavky na energie. Využitím geotermálnej energie

Málokto si uvedomuje, že Slovensko skrýva pod svojim povrchom bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty – vodu. Jej potenciálom však trestuhodne mrháme. Stačí sa pozrieť do obce Slatina na schátranú plničku minerálnych vôd.

Avšak voda, ktorá sa nachádza pod povrchom Nitrianskeho kraja môže mať okrem konzumácie aj iné využitie – a síce ako zdroj tepla. Vo Veľkom Mederi  v susednom Trnavskom kraji za pomoci termálnej vody vykurujú všetkých 1200 domácností. Prečo by sme to nemohli zrealizovať aj v Hurbanove, Tlmačoch či trebárs Šuranoch?

Takáto energia je maximálne šetrná k prírode, aj k našim peňaženkám. No hlavne je to náš domáci zdroj energie.

Župa pod mojim vedením vytvorí poradenskú infraštruktúru pre obce a mestá pri čerpaní eurofondov na prieskumné vrty. V novom programovacom období sa uvoľnili pravidlá pre čerpanie eurofondov na prieskumné vrty a bola by škoda, ak by to samosprávy na území Nitrianskeho kraja nevyužili. Takýmto spôsobom sa môžeme stať pozitívnym príkladom pre celé Slovensko.

Kraj otvorený pre obyvateľov

K samosprávnemu kraju nemáme vzťah. Nevieme, aké má kompetencie, čo robí, s akým majetkom hospodári. Nevieme, kto sú poslanci za náš okres a podľa decembrového prieskumu polovica obyvateľov dokonca nepozná ani súčasného župana. Nie je to naša chyba. Kraj je inštitúciou uzavretou do seba. Majetok kraja sa roky rozpredáva, zasadnutia zastupiteľstva nie sú prístupné verejnosti, ani sa z nich nezverejňuje video záznam.

Chcem preto kraj pre obyvateľov spraviť otvorenejším a transparentnejším. Ako? V prvom rade zasadnutia zastupiteľstva otvorím pre verejnosť. Navyše bude po každom zasadnutí zverejnený aj video záznam zasadnutia.

Ďalej dám verejnosti možnosť rozhodovať o nakladaní s prostriedkami kraja nám všetkým. Prostredníctvom využívania participatívneho rozpočtu. Všetky kraje západného Slovenska tento nástroj využívajú. S výnimkou nášho Nitrianskeho. Prečo?

Osobitnú pozornosť chcem venovať ochrane majetku kraja. Od roku 2001 sa kraj kontinuálne zbavuje majetku. Častokrát aj nie práve najtransparentnejším postupom. Prišli sme tak o pozemky, ornú pôdu či nehnuteľnosti, ktoré sme mohli efektívne využiť. Po voľbách preto nastavím jasné a prísne pravidlá na predaj krajského majetku. Prioritou sa stane zachovávanie a rozširovanie majetku, nie jeho rozpredaj.